Algemene voorwaarden

Betalingsvoorwaarde (deze is klaar voor de site)

 

  1. Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk 7 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op IBAN NL11 INGB 0007 7500 25 (ING) ten name van Orryson Next Level Fitness te Rotterdam.

 

  1. Door het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wederpartij een particulier is in welk geval de wettelijke rente is verschuldigd. Zodra de wederpartij in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van Orryson Next Level Fitness op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. Orryson Next Level Fitness  is in dat geval bevoegd om zijn/haar verplichtingen uit hoofde van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.

 

  1. Indien de wederpartij in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,00 exclusief btw, tenzij de wederpartij een particulier is in welk geval de incassokosten worden begroot conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 

  1. In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de wederpartij of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van wederpartij wordt uitgesproken, of wanneer er beslag ten laste van de wederpartij wordt gelegd, alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van de wederpartij uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. Orryson Next Level Fitness  is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst.

 

  1. De rechter te Court of Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen die mochten ontstaan tussen de wederpartij en Orryson Next Level Fitness kennis te nemen. Orryson Next Level Fitness blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de wederpartij.

 

© 2018, e-Legal incasso advocaten

 

Verspreiding van deze betalingsvoorwaarden op internet is toegestaan mits in ongewijzigde vorm en onder bronvermelding door een  (zonder nofollow) naar e-legal.nl/betalingsvoorwaarden Dit geldt ook indien u deze betalingsvoorwaarden op uw eigen website wilt vermelden, zodat uw klanten daarvan kennis kunnen nemen.

X